Czym jest sugestia? Neuronauka niejawnych heurystyk przetwarzania w hipnozie terapeutycznej i psychoterapii

Abstrakt:

Badania z zakresu neuronauki i bioinformatyki nad zależną od aktywacji ekspresją genów i plastycznością mózgu w procesach pamięciowych i uczenia się zostały użyte w celu ponownej konceptualizacji fundamentalnego dla hipnozy terapeutycznej pytania: „Czym jest sugestia?” Poznawczo-behawioralna perspektywa Johna Kihlstroma na utajoną (nieświadomą) oraz jawną (świadomą) pamięć oraz nagrodzone Nagrodą Nobla neurobiologiczne badania Erica Kandela zostały włączone w trzydziestoletnią aktualizację „neuropsychofizjologii” hipnozy terapeutycznej Miltona H. Ericksona. Niejawne heurystyki przetwarzania są propozycją uogólnionej perspektywy ujmującej Ericksonowski koncept sugestii niedyrektywno-permisywnych w hipnozie terapeutycznej i psychoterapii. Ten punkt widzenia został zilustrowany poprzez wykorzystanie niejawnych heurystyk przetwarzania w celu uruchomienia czterostopniowego procesu twórczego w ramach konwersji pamięci niejawnej w jawną, u pacjenta z uszkodzeniem mózgu.