Hipnoza terapeutyczna. Całościowe szkolenie. EDYCJA PIĄTA
Prowadzący: Jan Dyba

 

14-15.09.2024
Struktura doświadczenia hipnotycznego i jego utylizacja w terapii
W ramach niniejszego warsztatu uczestnicy dowiedzą się, czym jest hipnoza i w jaki sposób wykorzystywać ją w procesie terapeutycznym. W trakcie zajęć zostanie położony szczególny nacisk na planowanie sesji terapeutycznej oraz strukturyzowanie doświadczenia transowego. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • teoria neodysocjacyjna a właściwości uwagi w hipnozie;
 • teorie stanu i teorie społeczne;
 • model Ericksona i Rossiego;
 • 4-Stopniowy proces twórczy Rossiego;
 • dwuczynnikowy model doświadczenia transowego;
 • ogólne założenia strategiczne i orientacja na cel;
 • modele postericksonowskie


05-06.10 2024 
Struktura sugestii hipnotycznej
W tej części programu główny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności posługiwania się sugestią hipnotyczną. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak budować skuteczne, dyrektywne i niedyrektywne sugestie hipnotyczne oraz w jaki sposób strukturyzować sugestie z uwzględnieniem celu interwencji terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • model Ericksona i Rossiego – podejście niedyrektywne, naturalistyczne;
 • model Miltona;
 • sugestie zorientowane na treść i strukturę.


09-10.11.2024
Podejście Utylizacyjne
W tej części programu zostanie drobiazgowo omówiona i przedstawiona na przykładach idea utylizacji opracowana przez Miltona H. Ericksona. Uczestnicy dowiedzą się jak utylizować w procesie terapeutycznym elementy struktury problemu pacjenta, jego objawy, cechy osobowości oraz wewnętrzny świat w celu wspierania, wzmacniania i wywoływania zmiany terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • podstawowy model Ericksona;
 • poszerzony model postericksonowski.


14-15.12.2024
Strategiczna praca z oporem w hipnozie i psychoterapii strategicznej
W tej części warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z oporem w hipnozie i psychoterapii strategicznej krótkoterminowej. Między innymi zaprezentowane zostaną następujące kwestie:

 • strategiczna praca z oporem w terapii krótkoterminowej na poziomie świadomym;
 • dyrektywne i niedyrektywne formy pracy z oporem;
 • rodzaje oporu z perspektywy terapii strategicznej i sposoby jego rozładowania;
 • niedyrektywna strategiczna praca z oporem na poziomie nieświadomym w stanie transu.


11-12.01.2025 
Utylizacja zjawisk transowych w pracy terapeutycznej i klinicznej
W ramach tego modułu zostanie omówiona praca ze zjawiskami transowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na utylizację regresji i progresji wieku, katalepsji, halucynacji pozytywnych i negatywnych, amnezji i hipermnezji, oraz zaburzeń percepcji czasu w procesie terapeutycznym. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • natura zjawisk transowych;
 • indukcja hipnozy z uwzględnieniem pracy na zjawiskach transowych.


08-09.02.2025
Ideodynamika
W ramach tej części programu poruszone zostaną kwestie wykorzystania w hipnozie delikatnych i mimowolnych ruchów mięśni. Rozwinięta zostania idea pracy ze zjawiskiem katalepsji oraz wywołanych hipnotycznie ruchów ciała. W pracy z wykorzystaniem procesów ideodynamicznych zostanie przedstawiona zarówno koncepcja pracy z objawem jak również koncepcje pracy na poziomie głębokich struktur psychicznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • podstawowe założenia i utylizacja lewitacji dłoni w hipnozie;
 • model utylizacji sygnałów ideodynamicznych Davida Cheeka i Rossiego;
 • protokoły odzwierciedlania dłoni i Mind-Body Transformations Therapy (MBT-T) Ernesta L. Rossiego.


08-09.03.2025 
Praca z metaforą i anegdotą
W ramach tego modułu zostaną przedstawione koncepcje pracy z metaforą i anegdotą w hipnozie. Rozwinięta zostanie koncepcja komunikacji i pracy niedyrektywnej z wykorzystaniem metafor, anegdot i symboli. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z metafor i anegdot w taki sposób, aby służyły one realizacji dokładnie wytyczonych celów terapeutycznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • ujęcie Ericksona;
 • podejście postericksonowskie;
 • Nested Loops i modele wypracowane w ramach neurolingwistycznego programowania;
 • metafory zamknięte i otwarte – specyfika stosowania.


12-13.04.2025
Praca z objawem
W ramach niniejszego modułu rozwinięte zostaną zagadnienia dotyczące strategicznej pracy z objawem w hipnozie. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać objaw w pracy z pacjentem oraz jak pracować bezpośrednio z objawem w trakcie hipnozy w celu wspierania procesu leczenia i psychoterapii. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • zastępowanie objawu;
 • amelioracja objawu;
 • przepisywanie objawu i interwencja paradoksalna;
 • transformacja objawu;
 • Ordeal Therapy – ciężkie próby w terapii.


10-11.05.2025
Hipnoza jako metoda tworzenia doświadczenia psychologicznego i terapia doświadczeniowa
W ramach tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać stan transu w celu tworzenia znaczących emocjonalnie doświadczeń , mających na celu wspieranie procesu leczenia i psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób pracować z silnymi emocjami. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • terapia szokiem psychologicznym;
 • praca z przeszłością w teraźniejszości;
 • praca z silnymi emocjami oraz wydarzeniami wywołującymi silne emocje;
 • transformacja emocji.


07-08.06.2025 
Doświadczenie hipnotyczne a praca kliniczna i psychoterapia
W ramach tego modułu poruszone zostaną ogólnie najważniejsze aspekty pracy hipnotycznej w psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać hipnozę w pracy terapeutycznej z różnymi aspektami procesu zmiany zachodzącego w pacjencie. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • praca dopasowana do przypadku;
 • praca ze zjawiskami bólowymi;
 • praca skierowana na zmianę struktur osobowości;
 • praca z emocjami i nastrojem;
 • praca skierowana na zmianę sposobu myślenia w hipnozie.


O prowadzącym:
Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu. Jest redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics, Consciousness and Health Research oraz studentem i współpracownikiem dr Ernesta Rossiego i dr Kathryn Rossi, pod których merytorycznym nadzorem założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością zajmujący się propagowaniem nowego naurobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej oraz psychoterapii. Jest autorem książki „Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing” oraz tłumaczem prac doktora Rossiego w tym książek: „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami”, „Kreowanie nowej świadomości – psychospołeczna genomika samostwarzania” oraz „Dialog z naszymi genami. Neuronauka hipnozy terapeutycznej i psychoterapii”.


Terminy:
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

14-15.09.2024
05-06.10 2024
09-10.11.2024
14-15.12.2024
11-12.01.2025
08-09.02.2025
08-09.03.2025
12-13.04.2025
10-11.05.2025
07-08.06.2025

 


Koszt i warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób, które ukończyły studia magisterskie (lub ekwiwalent) z nauk medycznych lub społecznych (psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, socjologia, pedagogika); 
 • studentów ostatniego roku medycyny lub psychologii.

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia, zalecamy wcześniejsze odbycie psychoterapii własnej.

To szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 6900 zł. Obowiązuje zadatek w wysokości 1000 zł. Pozostała kwota płatna cyklicznie - 590 zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu. Szkolenie stanowi formę całościową (nie ma możliwości udziału w wybranych modułach).

 

Miejsce szkolenia: Katowicki Instytut Psychoterapii, ul Franciszkańska 25 w Katowicach


Zapisu można dokonać poprzez wysłanie ANKIETY ZGŁOSZENIA dostępnej TUTAJ oraz na stronie Katowickiego Instytutu Psychoterapii.